HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAAKVERENIGING SCHAAKMATLidmaatschap

Artikel 1.

 1. Een natuurlijke persoon, die lid van de vereniging wenst te worden, geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over de toelating beslist.

Artikel 2.

 1. De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgevenvan wijzigingen in de ledenlijst aan de N.H.S.B. en de K.N.S.B. op de door deze bonden voorgeschreven wijze.

Algemene Vergadering

Artikel 3.

 1. Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden van de vereniging, alsmede aan de ereleden en leden van verdienste onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zonodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden. De secretaris van de N.H.S.B. ontvangt deze stukken ter kennisneming. De datum van de algemene vergadering dient uiterlijk 3 weken tevoren bekend te zijn gemaakt. De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen voor de vergadering toegezonden.
 2. Binnen 7 dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo spoedig mogelijk door het bestuur ter kennis van de overige leden worden gebracht.
 3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd

Artikel 4.

 1. Op buitengewone algemene vergaderingen, door het bestuur bijeengeroepen, is het bepaalde in artikel 3 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat ter behandeling van spoedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken. Indien de buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minder dan een week, kan zij echter beslissen, dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat de behandeling in een, met inachtneming van artikel 5 gestelde termijn, bijeengeroepen vergadering niet kan worden afgewacht.
 2. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 10.3 worden bijeengeroepen door de leden, die het verzoek daartoe vergeefs tot het bestuur hebben gericht met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.1.
 3. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 4.2 voorzien zelf in hun leiding. Uitsluitend onderwerpen, die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld.

Artikel 5.

 1. Algemene vergaderingen zijn openbaar, behoudens dat zowel de voorzitter als de ledenvergadering kunnen besluiten, dat een vergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvinden.
 2. Tot een vergadering, respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren, hebben slechts toegang: het bestuur, de leden en zij, die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt.
 3. Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan de leden, het bestuur, de ereleden en de leden van verdienste het woord verlenen over zaken, die hen mede aangaan.

Artikel 6.

 1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes
 3. Stembriefjes, die niet of onduidelijk zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen, of een niet terzake dienende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

Artikel 7.

 1. Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door één of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om bij verkiezing de vacature te vervullen.
 2. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid of een lid stemming verlangt.
 3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene, die de meeste geldige stemmen verwerft, gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.
 4. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen hunner de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene, die in de vrije stemming het minste aantal stemnmen kreeg, afvalt. Levert deze herstemming geen der kandidaten de volstrekte meerderheid van de stemmen op, dan volgt er opnieuw een herstemming, totdat er slechts twee kandidaten voor de eindstemming zijn verkregen. Komen twee of meer personen voor één plaats in deze herstemming in aanmerking, dan vindt tussen hen een herstemming plaats. Het bepaalde in artikel 7.3 is op de her- en tussenstemming van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de 2e volzin.
 5. Zijn geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt een 2e stemming gehouden tussen de personen, die in de vrije stemming naar voren zijn gekomen. Het bepaalde in artikel 7.4 is dan van toepassing.
 6. Indien het bestuur van oordeel is, dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afgewacht, kan de vervulling geschieden door schriftelijke raadpleging van de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende algemene vergadering, dis alsdan op de in dit artikel aangegeven wijze in de vacature voorziet.

Artikel 8.

 1. De penningmeester beheert de geldmiddelen en het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en Reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen zijn bevoegdheid valt, geeft het de voorschriften, die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging bevordert.
 2. Het bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een verslag over de toestand van en de gebeurtenissen in de vereniging sedert het vorig verslagjaar aan de algemene vergadering voor. In deze algemene vergadering komen onder meer de begroting voor het volgende boekjaar en de daarbij behorende andere financiële voorstellen ter vaststelling aan de orde, alsmede de verkiezingen voor het bestuur.
 3. Bestuursleden, die in een bepaalde finctie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hem daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.
 4. Het bestuur vergadert minstens 3 maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste 3 leden van het bestuur zulks schriftelijk met redenen omkleed aan de voorzitter verzoeken.

Artikel 9.

 1. Indien het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 8.7 van de Statuten kiest, dient dat te bestaan uit een oneven aantal van tenminste 3 leden, waaronder de voorzitter van de vereniging.
 2. Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en voert, voor zover niet anders wordt bepaald, besluiten van het bestuur uit.

Commissies

Artikel 10.

 1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of totvoorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering.
 2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. De commissies brengen regelmatig verslag over hun werkzaamheden uit aan het bestuur onderscheindenlijk de algemene vergadering. Van iedere vergadering van een commissie wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter kennisneming toegezonden.
 3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de algemene vergadering. de commissie is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd jegens de algemene vergadering en wordt door deze décharge verleend.

Geldmiddelen

Artikel 11.

 1. Het bestuur legt aan de algemene vergadering jaarlijks een begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar ter vasstelling voor.
 2. De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt voor elk verenigingsjaar op basis van een door de algemene vergadering bepaald bedrag per lid vastgesteld.

Wedstrijden

Artikel 12.

 1. het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de verschillende groeperingen van het ledenbestand wedstrijden te organiseren. het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. de inhoud van de wedstrijden wordt door het bestuur bij afzonderlijke reglementen vastgesteld.

Onderscheidingen

Artikel 13.

 1. Het erelidmaatschap van de vereniging en het lidmaatschap van verdienste kan door de algemene vergadering worden verleend aan natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
 2. Een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kan zowel door het bestuur als door één of meer leden worden gedaan.
 3. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.

Slotbepalingen

Artikel 14.

 1. Dit reglement treedt in werking onmiddelijk nadat de Statuten in werking zijn getreden.
 2. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt.
 3. Het bestuur van de vereniging draagt zorg vooe een deugdelijke bekendmaking jegens de leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen


Aldus vastgesteld in de algemen vergadering, gehouden op 19 mei 1987 te Noord-Scharwoude.