STATUTEN SCHAAKVERENIGING SCHAAKMATHeden de dertigste augustus negentienhonderd achtentachtig verschenen voor mij, Mr. Willem Boon, notaris ter standplaats Zuid_Scharwoude:

 1. de heer Johan Rudolf Rijnveld, huisarts, wonende te Noord-Scharwoude, Doprsstraat 642, postcode 1723 HK;
 2. de heer Hendrik Rentenaar, graficus, wonende te Noord-Scharwoude, Hooiakker 51, postcode 1723 BM;

handelend in hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de vereniging Schaakmat, gevestigd te Noord-Scharwoude.

De comparanten verklaarden:

 1. De vereniging is opgericht op acht januari negentienhonderdvierendertig. In het archief van de vereniging zijn geen statuten gevonden.
 2. In de algemene ledenvergadering op de vijfde april negentienhonderdachtentachtig is besloten de statuten van de vereniging op schrift te stellen en die statuten te doen opnemen in een notariële akte.
 3. Bij gemeld besluit zijn de comparanten aangewezen de vereniging te vertegenwoordigen bij de uitvoering van het onder 2 gestelde.
 4. Een afschrift/uittreksel van de notulen van genoemde vergadering is aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten dat genoemde vereniging vanaf heden wordt geregeerd door de volgende statuten

Naam en zetel.

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam SCHAAKMAT en is gevestigd te Noord-Scharwoude.
 2. De vereniging is opgericht op acht januari negentienhonderdvierendertig te Noord-Scharwoude.

Doel en middelen.

Artikel 2.

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
  2. aansluiting bij de Noord Hollandse Schaakbond;
  3. deelneming aan de competitie van de Noord Hollandse Schaakbond;
  4. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
  5. het houden van een interne competitie;
  6. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
  7. het maken van propaganda voor de schaaksport;
  8. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Verenigingsjaar.

Artikel 3.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Leden.

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.

Artikel 5.

 1. Personen, die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd.

De verkrijging van het lidmaatschap.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering.

De beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden;
  2. opzegging door of namens het lid;
  3. opzegging namens de vereniging;
  4. ontzetting.
 2. Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Bestuur.

Artikel 8.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie leden.
 2. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging. Een bestuurslid kan niet in dienstverband tot de vereniging staan.
 3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling hun taken.Bestuursleden worden voor vier jaar gekozen en zijn daarna slechts éénmaal voor een zelfde periode herkiesbaar. Afgetreden bestuursleden kunnen twee jaar na de tweede zittingsperiode opnieuw in het bestuur gekozen worden.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
  2. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;
  3. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
 5. Tussentijdse ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd, die het terugtredende bestuurslid nog had te vervullen
 6. De vereniging wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd.Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris en de penningmeester tezamen.
 7. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, aan hetwelk het, onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 8. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek.

Commissies.

Artikel 9.

 1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn.Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend
 2. In elk geval kent de vereniging een commissie bedoeld in artikel 48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De algemene vergadering.

Artikel 10.

 1. De algemene vergadering bestaat uit leden van de vereniging
 2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste éénmaal per jaar, zijnde de jaarvergadering, bedoeld in artikel 48 van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek
 3. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste één/tiende gedeelte der leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.
 4. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste één en twintig dagen tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden, bestuursleden, ereleden en leden van verdienste, die allen toegang tot de algemene vergadering hebben.
 5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld en ondertekend.
 7. De jaarvergadering wordt voor één juli gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag in artikel 9 van de Statuten.
 8. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging toe alle bevoegdheden, die niet door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Het stemmen.

Artikel 11.

 1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen.
 2. Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In dat geval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd.
 3. Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.

Besluiten.

Artikel 12.

 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze Statuten anders bepaklen. De wijze van stemmen wordt bij Reglement geregeld.
 2. Besluiten:
  1. tot wijziging van deze Statuten;
  2. tot ontbinding van de vereniging;
   kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en met het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.

Geldmiddelen.

Artikel 13.

 1. De inkomsten ven de vereniging bestaan uit:
  1. contributies;
  2. bijdragen van donateurs;
  3. subsidies en bijdragen;
  4. schenkingen, legaten en andere baten.
 2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het volgende vereniogingsjaar en de te heffen contributies vast.De leden zijn gehouden tot het betalen daarvan. De wijze van inning wordt geregeld bij het Huishoudelijk Reglement

Reglementen.

Artikel 14.

 1. Het Huishoudelijk Reglement bevat regelen omtrent de toepassing en de uitvoering van deze Statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze Statuten.
 2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging nadere regelen vaststellen.

Algemen bepalingen.

Artikel 15.

 1. In gevallen waarin deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomnen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

Statutenwijziging.

Artikel 16.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering ter behandeling worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de Statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Liquidatie.

Artikel 17.

 1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij een besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de vereniging aangegeven.
 3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden op vijf april negentienhonderdachtentachtig te Noord-Scharwoude.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend,

Waarvan akte, verleden te Zuid-Scharwoude, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben zij éénparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(get.) J.R.Rijnveld; H.Rentenaar; W.Boon.


Toelichting bij de Statuten voor een schaakvereniging.ad. art. 1.Onder het oude verenigingsrecht moest een bepaling over de duur, waarvoor de vereniging is aangegaan, worden opgenomen. Bij het nieuwe verenigingsrecht is dit vervallen


ad. art. 3.Opname van dit artikel is niet noodzakelijk, indien men het kalenderjaar als verenigingsjaar hanteert. Indien het verenigingsjaar anders gekozen is, moet dat hier expliciet vermeld worden.


ad. art. 4.Indien men onderscheidt wenst te maken in verschillende categoriëen leden, bijv. jeugdleden, senioren, 65+ ers etc., moet dat hier worden opgenomen


ad. art. 8.3.Hier kan een overgangsbepaling worden opgenomen, die het periodiek aftreden regelt van de bestuursleden, die zitting hebben ten tijde van het vaststellen van deze Statuten.


ad. art. 9.Conform het wetboek is het hebben van een kascontrolecommissie verplicht. Deze verplichting geldt ook wanneer de financiële stukken door een accountant worden gecontroleerd.


ad. art. 10.Iedere vereniging is vrij in het bepalen van het aantal leden, dat om een een extra algemene vergadering kan vragen, met dien verstande, dat dit aantal volgens de wet nooit meer dan één/tiende gedeelte van het aantal leden mag zijn.


ad. art. 11.Krachtens de wet moeten alle leden stemrecht hebben in de algemene vergadering, ook de jeugdleden. Wel is het mogelijk aan bepaalde groepen leden een extra stemming te geven. Dit moet dan expliciet in de Statuten zijn opgenomen.